gt661212.jpg (27297 バイト)
<< 水浴び終えて >>
(C) Goto Osami